Terms of Use of Personal Data
1. ძირითადი დებულებები
წინამდებარე დოკუმენტის საფუძველზე ადასტურებთ რომ გაეცანით და მიიღეთ შესაბამისი ინფორმაცია, შესაბამისად თქვენი თანხმობით, იმ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ, რომელთაც გვაწვდით როდესაც სარგებლობთ ჩვენი ინტერნეტ პლატფორმებითა და ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე სხვადასხვა მოქმედებებით, მათ შორის, ჩვენ ვებ-გვერდზე განთავსებული ფორმების შევსებით ან სხვაგვარად თქვენი პერსონალური მონაცემების ჩვენთვის მოწოდებით, ადასტურებთ და აცხადებთ თანხმობას თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ.
1. General provisions
Based on this document, you confirm that you have read and received relevant information, accordingly with your consent about the processing of personal data that you provide us when you use our Internet platforms and various actions in accordance with our activities, including by filling the forms on our website or providing us with your personal data, you confirm and declare your consent to the processing of the personal data submitted by you.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემები მუშავდება ა(ა)იპ „სიკეთე და ადამიანობა“-ს მიერ, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, კრწანისის რაიონი, ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის ქუჩა, N 13; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404664118.
Please, take into account that the personal data provided by you is processed by N(N)LE Goodness and Humanity, legal address: Georgia, Tbilisi, Krtsanisi District, Nikoloz (Karlo) Chkheidze Street, N 13; Identification number: 404664118.
თქვენ მიერ, პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ თანხმობით აცხადებთ და ადასტურებთ, რომ აღნიშნული პერსონალური მონაცემების, მათ შორის, სახელი და გვარი, იურიდიული პირის, ორგანიზაციის სახელი, მისამართი, ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, მობილურის ნომერი, საბანკო მონაცემების ან/და სხვა სახის პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება შესაძლოა განხორციელდეს ა(ა)იპ „სიკეთე და ადამიანობა“-ს წესდებით გათვალისიწნებული საქველმოქმედო საქმიანობის მიზნებისთვის, ასევე ორგანიზაციის მიერ მიღებული დავალებ(ებ)ის, შეთანხმებ(ებ)ისა და სხვა ვალდებულებ(ებ)ის ეფექტურად შესრულების მიზნით.
By agreeing to the processing of personal data, you declare and confirm that the said personal data, including first and last name, name of legal entity, organization, address, e-mail address, telephone number, mobile number, bank data and/or processing of other types of personal information shall be carried out for the purposes of charitable activities considered by the articles of association of N(N)LE Goodness and Humanity, as well as to effectively fulfill the assignment(s), agreement(s) and other obligation(s) received by the organization.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ ინფორმაციას ავსებთ სხვა პირის, მაგალითად, სხვა იურიდიული პირის, ორგანიზაციის სახელით, კომპანიის მიერ ეს აღიქმება იმგვარად, რომ თქვენ ხართ შესაბამისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი და გაგაჩნიათ უფლებამოსილება მოგვცეთ ყველა საჭირო თანხმობა, რათა ჩვენ მიერ პერსონალური მონაცემები დამუშავებულ იქნეს წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული მიზნებისთვის.
Please note that if you fill in information on behalf of another person, for example another legal entity, organization, it is aware by the company that you are an appropriate authorized representative and have the authority to give us all necessary consents to process personal data for the purposes set out in this document.
2. უარი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, განმარტების გარეშე უარი განაცხადოს მის მიერვე მიცემულ თანხმობაზე და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებულ მონაცემთა განადგურება, შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე goodnessandhumanity@gmail.com წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით, რა შემთხვევაშიც კომპანია შეწყვეტს თქვენი იმ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რომლის დამუშავებაზეც თქვენ განაცხადეთ უარი.
2. Refusal to process personal data
Please, take into account that data subject has the right, at any time, without explanation, to refuse the consent given by him/her and to request termination of data processing and/or destruction of the processed data, by sending a written notice to the email address goodnessandhumanity@gmail.com, in which case the company will stop processing your personal data that you have refused to process.
3. პერსონალური მონაცემების გაუმჟღავნებლობა
კომპანია არ გადასცემს მესამე პირებს თქვენ პერსონალურ მონაცემებს, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა:
• თქვენი თანხმობით;
• მოქმედი კანონმდებლობებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
• სახელმწიფო ორგანოებისთვის ან/და სამართალდამცავი ან/და აღამსრულებელი ორგანოებისთვის პერსონალური მონაცემების გადაცემა, თუ აღნიშნული მოთხოვნილია მოქმედი კანონმდებლობებით ან/და პირთა ლეგიტიმური ინტერესების დაცვის მიზნით;
• მოქმედ კანონმდებლობებთან, მათ დებულებებთან შესაბამისობაში ყოფნის მიზნით, მათ შორის, სასამართლო/საარბიტრაჟო/მედიაციის პროცესიდან გამომდინარე ან/და მასთან დაკავშირებით არსებული მოთხოვნისა ან/და სახელმწიფო ორგანოს მიერ არსებული მოთხოვნის საფუძველზე;
• თაღლითობის, ფულის გათეთრების, მექრთამეობის ან/და სხვა, მათ შორის, უსართხოების ან ტექნიკური პრობლემების გამოვლენის, მათი თავიდან აცილების ან სხვაგვარად მოგვარების მიზნით;
• სხვა ისეთ შემთხვევებში, რა დროსაც აუცილებელია ასეთი ინფორმაციის გამჟღავნება და გადაცემა მესამე პირთათვის, მოქმედი კანონმდებლობების მოთხოვნათა დაცვით.
3. Non-disclosure of personal data
The company shall not disclose your personal data to third parties, except in the following cases:
• With your consent;
• In the cases provided for the applicable legislation;
• Disclosing of personal data to state authorities and/or law enforcement and/or executive authorities, if this is required by applicable laws and/or for the purpose of protecting the legitimate interests of individuals;
• In order to be in compliance with the applicable laws and their provisions, including, based on the request arising from the court/arbitration/mediation process and/or in connection with it and/or on the basis of the request by the state authority;
• To detect, prevent or otherwise resolve fraud, money laundering, bribery and/or other, including security or technical issues;
• In other cases, when it is necessary to disclose and transfer such information to third parties, in compliance with the requirements of the applicable laws.
4. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და შენახვის ხანგრძლივობა
ჩვენ შევინახავთ თქვენ პერსონალურ მონაცემებს და დავამუშავებთ მათ წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული მიზნებისთვის, იმ ხანგრძლივობით რაც საჭიროა ამ დოკუმენტში მითითებული საქმიანობის შესასრულებლად, ან იმდენი ხნით, რამდენიც სხვაგვარად გეცნობებათ, ან რამდენი ხანიც ეს დაშვებულია მოქმდი კანონმდებლობით. მაგალითად, ჩვენ შესაძლოა შევინახოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები თუ ეს აუცილებელია ნებისმიერი იურიდიული ვალდებულების, სამართლებრივი მოთხოვნის, დავის, სასამართლო/საარბიტრაჟო/მედიაციის პროცესის მიზნებისთვის.
თუ მოქმედი კანონმდებლობით სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული, პერსონალური მონაცემების შენახვის მაქსიმალურ ვადას წარმოადგენს 3 (სამი) წელი, მათი მიღებისა და პირველადი დამუშავების მომენტიდან. 3 (სამი) წლის ვადის გასვლის შემდეგ ასეთი პერსონალური მონაცემები წაიშლება ან სხვაგვარად განადგურდება.
4. Duration of personal data processing and storage
We shall retain your personal data and process it for the purposes set out in this document for as long as it is necessary to carry out the activities described in this document, or as long as you are otherwise notified, or as long as permitted by applicable law. For example, we may retain your personal data if it is necessary for the purposes of any legal obligation, legal request, dispute, court/arbitration/mediation process.
Unless otherwise stipulated by the current legislation, the maximum period of storage of personal data is 3 (three) years, from the moment of their receipt and initial processing. After expiration of 3 (three) years, such personal data shall be deleted or otherwise destroyed.
5. კანონმდებლობა
წინამდებარე დოკმენტი რეგულირდება და ინტერპრეტაცია ხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, მათ შორის, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის“ შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
5. Legislation
This document is regulated and interpreted based on the current legislation of Georgia, including the Lao of Georgia on "Personal Data Protection".
6. გასაჩივრების უფლება
მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, კანონით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევის შემთხვევაში კანონით დადგენილი წესით მიმართოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს ან სასამართლოს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი მონაცემთა სუბიექტის მიმართვას განიხილავს კანონითა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, საქმის განმხილველ ორგანოს მოსთხოვოს მონაცემთა დაბლოკვა გადაწყვეტილების გამოტანამდე. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის გადაწყვეტილება კანონით დადგენილი წესით გაასაჩივროს სასამართლოში.
6. Right of appeal
The data subject has the right to apply to the personal data protection service or to the court in case of violation of the rights provided by the law. The Head of the Personal Data Protection Service considers an application of the data subject in accordance with the law and the normative acts of the Head of the Personal Data Protection Service. The data subject has the right to request case considering authority to block the data before making decision. The data subject has the right to appeal the decision of the superior administrative authority or the personal data protection service to the court in accordance with the law.
7. ცვლილებები
კომპანია უფლებამოსილია, დროთა განმავლობაში მთლიანად ან ნაწილობირვ, განაახლოს ან შეცვალოს წინამდებარე დოკუმენტი. ასეთი ცვლილებები გეცნობებათ კომპანიის ვებ-გვერდის მეშვეობით და სავალდებულო გახდება მას შემდეგ, რაც იგი გამოქვეყნდება და შესაბამისად ხელმისაწვდომი გახდება თქვენთვის. შესაბამისად, გთხოვთ, რეგულარულად ეწვიოთ კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდს, რათა შეამოწმოთ და მიიღოთ ინფორმაცია ყვველა ასეთი ცვლილების შესახებ.
7. Amendments
The company is entitled to update or amend this document in whole or in part over time. Such amendments shall be notified to you through the company's website and shall be binding upon being posted and made available to you. Accordingly, please visit the company’s official website regularly to check and get information about all such amendments.
8. კომუნიკაცია
ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით ან მისგან გამომდინარე ნემისმიერი კითხვის, კომენტარის, შენიშვნის, თხოვნის ან მოთხოვნის შემთხვევაში გთხოვთ, დაგვიკავშირდით შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე goodnessandhumanity@gmail.com.
8. Communication
In case of any questions, comments, notice, applications or requests regarding or arising from this document, please contact us at the following email address: goodnessandhumanity@gmail.com.
$0 collected this month
$0 collected total
0 people donated this month
Paid for the treatment of 0 children