Contract offer
საქართველო, თბილისი
1. ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე შეთანხმება(ოფერტა) წარმოადგენს ა(ა)იპ „სიკეთე და ადამიანობა“-ს (ს/ნ: 404664118), (შემდგომ - „ქველმოქმედების მიმღები“ ან „ბენეფიციარი“) ოფიციალურ საჯარო შეთავაზებას შეუზღუდავი რაოდენობის პირთა მიმართ, რომლებიც ეთანხმებიან შეთავაზებით განსაზღვრულ პირობებს (შემდგომში - ქველმოქმედი), მათი სრული მიღებით (აქცეპტით). აღნიშნული შეთავაზების (ოფერტის) ტექსტი განთავსებულია მისამართზე: https://www.goodnesshumanity.com/
Georgia, Tbilisi
General provisions

Based on this document, you confirm that you have read and received relevant information, accordingly with your consent about the processing of personal data that you provide us when you use our Internet platforms and various actions in accordance with our activities, including by filling the forms on our website or providing us with your personal data, you confirm and declare your consent to the processing of the personal data submitted by you.
1.2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 329-ე მუხლის შესაბამისად მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს საჯარო ოფერტს. ქველმოქმედების განხორციელება არის მისი აქცეპტი, რაც მიიჩნევა მასში გადმოცემული პირობებით შეთანხმების დადების ტოლფასად.
1.3. ქველმოქმედი ყურადღებით უნდა გაეცნოს წინამდებარე ოფერტის ტექსტს. იმ შემთხვევაში, თუ ქველმოქმედი არ ეთანხმება მის რომელიმე პირობას, მას შეუძლია უარი თქვას ქველმოქმედების განხორციელებაზე. თუ ქველმოქმედს ექნება კითხვები ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით, მან ქველმოქმდების გაღებამდე უნდა მიმართოს ქველმოქმედების მიმღების წარმომადგენელს კონსულტაციისთვის.
1.4. ქველმოქმედი საბოლოოდ ადასტურებს, რომ ეთანხმება და აღიარებს ამ უკვე შეთანხმების სტატუსის მქონე დოკუმენტში განსაზღვრულ პირობებს.
1.5. ამ შეთანხმების მხარეთა ურთიერთობები რეგულირდება წინამდებარე შეთანხმებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
1.6. წინამდებარე საჯარო ოფერტის პირობების მიღებით, ქველმოქმედი ასევე ეთანხმება ქველმოქმედების მიმღების პოლიტიკას კონფიდენციალური მონაცემების დამუშავების მიმართ.
1.7. წინამდებარე ოფერტა ძალაში შედის მისი ვებ-გვერდზე განთავებისთანავე.
1.8. თუ წინამდებარე ოფერტის რომელიმე დებულება გაუქმდა ან აღიარებულ იქნა გაუქმებულად ან ძალადაკარგულად, აღნიშნული ფაქტი არ მოახდენს ზეგავლენას წინამდებარე შეთანხმების დანარჩენ დებულებების მოქმედებაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ოფერტის შინარსიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს დასაბუთებულად.
1.9. წინამდებარე შეთანხმების პირობების მიღებით, ქველმოქმედი ადასტურებს შემოწირულობის ნებაყოფლობით და უსასყიდლო ხასიათს.
1.2. According to Article 329 of the Civil Code of Georgia, this document is a public offer. The implementation of charity is its acceptance, which is considered equivalent to entering into an agreement with the conditions set forth in it.
1.3. The benefactor should read this Public Offer text carefully. If the benefactor does not agree with any of its conditions, he/she is able to refuse to carry out charity. If the benefactor has any questions about donation, he/she should contact the representative of the beneficiary for advice before making the donation.
1.4. The benefactor finally confirms that he/she agrees and acknowledges conditions defined in this already agreed document.
1.5. Relations of the parties to this agreement are governed by this agreement and applicable legislation of Georgia.
1.6. By accepting the terms of this Public Offer, the benefactor also agrees to the beneficiary’s policy regarding the handling of confidential data.
1.7. This Public Offer comes into force immediately after its placement on the website.
1.8. If any provision of this Public Offer is revoked or recognized as invalid or void, this fact will not affect the validity of remaining provisions of this agreement, unless otherwise can reasonably be expected from the Public Offer content.
1.9. By accepting the terms of this agreement, the benefactor confirms the voluntary and gratuitous nature of the donation.
2. შეთანხმენის (ოფერტის) საგანი
2.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქველმოქმედის მიერ საკუთარი თანხის ნებაყოფლობით გადარიცხვა ბენეფიციარის ანგარიშზე, ბენეფიციარი კი მიიღებს თანხას და გამოიყენებს ორგანიზაციის წესდებით გათვალისიწნებულ საქველმოქმედო მიზნებისთვის, კერძოდ დახმარების გასაწევად უსასყიდლოდ (მატერიალური და ფულადი) გასაჭირში მყოფი პირებისა და ორგანიზაციებისათვის. ადამიანთა უზრუნველყოფა სიკეთითა და მომსახურებით ქველმოქმედების ხარჯზე.
2.2. ქველმოქმედების განხორციელება წინამდებარე შეთანხმების თანახმად წარმოადგენს ნებაყოფლობით და უანგარო დახმარებას, თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-10 მუხლისა.
2.3. ქველმოქმედების მიმღების ეკისრება პასუხისმგებლობა ქველმოქმედების განხორციელებისას წარმოდგენილი ინფორმაციის შინაარსსა და უტყუარობაზე.
2.4. ქველმოქმედის პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავებისას, ბენეფიციარი ხელმძღვანელობს 2011 წლის 28 დეკემბრის "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის დებულებებით, ასევე ბენეფიციარის პოლიტიკით კონფიდენციალური მონაცემების დამუშავების მიმართ.
3. Rule of conclusion of Public Offer/agreement.
3.1. Public Offer text, with all essential conditions specified in it, is posted on the website https://www.goodnesshumanity.com/ and it is the Public Offer of the beneficiary.
3.2. Public Offer can be accepted by any natural or legal person who is interested in providing charity directly or through a third party, voluntarily and selflessly to those who need this help and has the right to enter into a contract, as well as the ability to fulfill its terms.
3.3. Acceptance of the Public Offer means that you fully and completely accept its text, as well as take responsibility for fulfillment of all conditions (without exceptions) contained in the Public Offer. From the moment of your acceptance of the Public Offer, it has got an agreed contract form and force.
3.4. The agreement will be recognized and confirmed after the first deposit of the donation amount by the benefactor.
4. შემოწირულობის (დახმარების) შეტანა
4.1. ქველმოქმედი დამოუკიდებლად განსაზღვრავს ნებაყოფლობითი შემოწირულობის (დახმარების) ოდენობას და ურიცხავს ბენეფიციარს (ქველმოქმედების მიმღების) ვებ-გვერდზე მითითებული გადახდის ნებისმიერი მეთოდით და ამ შეთანხმებით განსაზღვრული სხვა მეთოდებით.
4.2. ქველმოქმედს შეუძლია გასცეს ვებგვერდზე https://www.goodnesshumanity.com/ თანხმობა საბანკო ბარათიდან შემოწირულობის რეგულარული (ყოველთვიური) ჩამოჭრის შესახებ.
4.2.1. ქველმოქმედს ვებ-გვერდზე https://www.goodnesshumanity.com/ შეუძლია შემოთავაზებული ვარიანტებიდან აირჩიოს რეგულარულად ჩამოსაჭრელი შემოსაწირი თანხის ოდენობა ან თავად განსაზღვროს თანხა.
4.2.2. გადახდა შესრულებულად ითვლება ბარათიდან პირველი თანხის წარმატებით ჩამოჭრის შემდეგ.
4.2.3. იმ შემთხვევაში, თუ ყოველთვიური დახმარების ჩამოჭრისას, ქველმოქმედის ანგარიშზე საკმარისი თანხა არ არის, რამდენიმე დღის ინტერვალით განხორციელდება მითითებული თანხის ჩამოჭრის მცდელობა.
4.2.4. ქველმოქმედის მიერ მითითებული ყოველთვიური დახმარების ჩამოჭრა განხორციელდება ქველმოქმედის მიერ მითითებული საბანკო ბარათის ვადის ამოწურვამდე, ან ქველმოქმედის სურვილით ნებისმიერ დროს, ქველმოქმედის წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, რომელიც უნდა გეგზავნოს ქველმოქმედების მიმღების მომდევნო თვის თანხის ჩამოჭრამდე არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღით ადრე, ქველმოქმედების მიმღების ელ.ფოსტის მისამართზე:
goodnessandhumanity@gmail.com.
შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: ბარათზე მითითებული პირის სახელი და გვარი; ბარათის ბოლო ოთხი ციფრი, საიდანაც ხორციელდება თანხის ჩამოჭრა; ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელზეც ქველმოქმედების მიმღები გამოგიგზავნით დასტურს ყოველთვიური თანხის ჩამოჭრის გაუქმების შესახებ.
4.3. შემოწირულობის გადარიცხვა ქველმოქმედის მობილური ტელეფონის ანგარიშიდან, დაიშვება მხოლოდ ფიზიკური პირის სახელზე რეგისტრირებული ტელეფონის ნომრებიდან.
4.4. შემოწირულობის ჩარიცხვისას ქველმოქმედის საბანკო ანგარიშიდან ინტერნეტ-ბანკინგის მეშვეობით, ქველმოქმედმა დანიშნულებაში უნდა მიუთითოს „შემოწირულობა წესდებით გათვალისწინებულ საქმიანობისთის“.
4. Making a donation (charity).
4.1. The benefactor independently determines amount of the voluntary donation (charity) and transfers it to the beneficiary (recipient of the charity) by any payment method indicated on the website and by other methods specified in this agreement.
4.2. The benefactor can give consent for regular (monthly) deduction of the donation from the bank card on the website https://www.goodnesshumanity.com/.
4.2.1. The benefactor can choose amount of the donation to be regularly deducted from the offered options or determine the amount himself on the website https://www.goodnesshumanity.com/.
4.2.2. The payment is considered completed after the first amount has been successfully deducted from the card.
4.2.3. If there is not enough money in the benefactor's account when deducting the monthly donation, an attempt to deduct the specified amount will be made every few days.
4.2.4. Deduction of the monthly donation specified by the benefactor shall be carried out before the expiry of the term of bank card specified by the benefactor, or at any time at the wish of the benefactor, based on the written notification of the benefactor, which shall be sent no later than 15 calendar days before the beneficiary withdrawal for the following month, to the beneficiary's email address:
goodnessandhumanity@gmail.com.
The notification shall contain the following data: name and surname of the person indicated on the card; the last four digits of the card from which the amount is deducted; The email address to which the beneficiary will send confirmation of the cancellation of the monthly deduction.
4.3. Donation from the benefactor's mobile phone is allowed only from phone numbers registered in the name of an individual.
4.4. While depositing a donation from the benefactor's bank account through Internet banking, the benefactor must indicate "donation for activity provided for the statute" in the subject.
5. მხარეთა უფლება-მოვალეობები
5.1. ბენეფიციარი იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს ქველმოქმედისგან მიღებული თანხები მხოლოდ ორგანიზაციის წესდებით გათვალისიწნებული მიზნებისთვის.
5.2. ბენეფიციარი ვალდებულია:
• ყოველწლიურად ელექტრონულ ფორმაში განათავსოს საიტზე ანგარიში შემოწირულობასთან დაკავშირებით.
• იმ შემთხვევაში თუ შემოწირულობა გამოყენებულ იქნა ამ ხელშეკრულების მიზნების საწინააღმდეგოდ, დაუბრუნოს ქველმოქმედს ფულადი სახსრები, მისი წერილობითი განცხადების საფუძველზე.
5.3. ბენეფიციარს აქვს უფლება:
• მიიღოს შემოწირულობა და გამოიყენოს ის ხელშეკრულების მიზნების შესაბამისად;
• თავისი შეხედულებისამებრ შეცვალოს შემოწირულობის გამოყენების მიმართულება ბენეფიციარის სხვა საქველმოქმედო პროგრამებზე და პროექტებზე;

5.4. ქველმოქმედი ადასტურებს და თანხმდება იმაზე, რომ საქველმოქმედო შემოწირულობის შეგროვილი თანხის ნაწილი არაუმეტეს 20%-ის, ბენეფიციარის მიერ პროგრამის / მიზნობრივი დახმარების რეალიზებაზე ზედნადები ხარჯების დასაფარად, ასევე ბენეფიციარის სხვა პროგრამებზე და პროექტებზე, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ პროგრამაზე/მიზნიბრივ დახმარებაზე, ბენეფიციარის პროგრამებზე და პროექტებზე ინტერნეტ ქსელში. ბენეფიციარის საიტზე და სხვა ელექტრონულ თუ ბეჭდურ მედიაში ინფორმაციის პუბლიკაციასთან დაკავშირებით.
5.5. ქველმოქმედი აცხადებს თანხმობას, რათა ბენეფიციარმა დაამუშაოს და შეინახოს ქველმოქმედის პერსონალური მონაცემები, მხოლოდ წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისიწნინებული პირობების შესასრულებლად.
5.6. ბენეფიციარი იღებს ვალდებულებას არ გაუმჟღავნოს მესამე პირებს ქველმოქმედის პირადი და საკონტაქტო ინფორმაცია მისი წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს ინფორმაცია მოთხოვნილია სახელმწიფო ორგანოების მიერ, რომლებსაც უფლება აქვთ მოითხოვონ ასეთი ინფორმაცია.
5.7. ქველმოქმედისგან მიღებული შემოწირულობა, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ არ დაიხარჯა ქველმოქმედის მიერ საგადასახადო დავალებაში მითითებული შემოწირულობის მიზნისთვის, არ ექვემდებარება დაბრუნებას და გადანაწილდება ბენეფიციარის მიერ, სხვა მიმდინარე პროგრამებზე.
5.8. ქველმოქმედის მოთხოვნისამებრ (ელექტრონული ან ჩვეულებრივი წერილის მეშვეობით), ბენეფიციარი ვალდებულია მიაწოდოს ქველმოქმედს ინფორმაცია ქველმოქმედის მიერ გაწეული შემოწირულობების შესახებ.
5.9. ბენეფიციარს არ ეკისრება სხვა რაიმე ვალდებულებები ქველმოქმედის მიმართ, გარდა წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებისა.
5. Rights and obligations of the parties
5.1. The beneficiary undertakes to use funds received from the benefactor only for the purposes stipulated by the organization's articles of association.
5.2. The beneficiary undertakes to:
• Annually publish electronic reports on the use of donations on its website;
• In case of use of donation in despite of purposes of this Agreement, return the amount to Benefactor upon his written request.
5.3. The beneficiary shall have the right to:
• Receive donation and use them in accordance with the purposes of this Agreement;
• At its own discretion change the directions of application of the donations to other charitable programs and projects of the Beneficiary.
5.4. The Benefactor confirms and agrees that a share of funds of the raised charitable donation, but not above 20%, may be spent by the Beneficiary to pay for the Beneficiary’s overhead costs related to implementation of the Program/Targeted Assistance or other programs and projects of the Beneficiary, including without limitation, for publication of information about the Program/Targeted Assistance, programs and projects of the Beneficiary, on the Beneficiary website, and in other electronic and printed media.
5.5. The benefactor hereby consents to the beneficiary to process and save Benefactor's personal data only to fulfill the terms contemplated by this Agreement.
5.6. The beneficiary undertakes not to disclose the personal and contact information of the benefactor to the third parties without his/her written consent, unless this information is requested by the state authorities that have the right to request such information.
5.7. A donation received from the benefactor that is not fully or partially spent by the benefactor for the purpose of the donation specified in the tax is not subject to return and will be redistributed by the beneficiary to other ongoing programs.
5.8. The beneficiary is obliged to provide the benefactor with information about the donations made by the benefactor upon the benefactor's request (via electronic or regular mail),
5.9. The beneficiary does not have any other obligations towards the benefactor, except for the obligations defined in this agreement.
6. დავები და მათი გადაწყვეტის, მოგვარების წესი
6.1. ამ ხელშეკრულების შესრულებისას წარმოქმნილი ყველა დავა გვარდება მხარეთა შორის მოლაპარაკებების გზით. ხოლო თუ დავა არ მოგვარდება მოლაპარაკებების მაშვეობით, მისი გადაწყეტა ხდება სასამართლოს მიერ, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბენეფიციარის ადგილსამყოფელის მიხედვით.
6. Disputes and their resolution rule
6.1. All disputes arising from the performance of this Agreement shall be resolved through negotiations between the parties. And if the dispute is not resolved through negotiations, it is resolved by the court, in accordance with the current legislation of Georgia, depending on the location of the beneficiary.
7. შეთანხმების მოქმედების ვადა
7.1. ხელშეკრულების თაობაზე შეთანხმება შედის ძალაში ოფერტის აქცეპტირაბისთანავე და მოქმედებს დახმარების / შემოწირულობის მიზნების შესრულებამდე.
7.2. შეთანხმება შეიძლება შეწყდეს ვადამდე მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში ან მხარეთა თანხმობის შედეგად.
7. Expiry date of agreement
7.1. Agreement on the contract comes into force immediately after the acceptance of the Public Offer and remains in effect until the goals of assistance / donation are met.
7.2. The contract can be terminated before only in the cases established by law or as a result of the consent of the parties.
8. განსაკუთრებული პირობები
8.1. წინამდებარე რედაქციით არსებული ოფერტის პირობებზე დათანხმებით, ქველმოქმედი გამოხატავს თანხმობას თავისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე იმ შემთხვევებში, როდესაც ასეთი თანხმობის მიღება საჭიროა 2011 წლის 28 დეკემბრის „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დებულებების შესაბამისად, ასევე საინფორმაციო შეტყობინებების მიღებაზე ბენეფიციარის პროგრამების შესახებ, სარეკლამო ინფორმაციის ჩათვლით, მათ შორის თანხმობას ასეთი შეტყობინებებისა და ინფორმაციის მიღებაზე «Viber»--ის, «WhatsApp»-ის, «Telegram»-ისა და მსგავსი ინტერნეტ-მესენჯერების შეტყობინებების საშუალებით, რომელიც საკომუნიკაციო ქსელებში ვრცელდება იმ მიზნითა და შემთხვევებში, როდესაც ასეთი თანხმობის აუცილებლობა გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით რეკლამის შესახებ.
8. Special conditions
8.1. By agreeing to the terms of the present Public Offer, the benefactor expresses his/her consent to the processing of his/her personal data if such consent is required in accordance with the provisions of the Law of Georgia "On Protection of Personal Data" dated on December 28, 2011, as well as receiving informational notifications about the beneficiary programs, including advertising information and consent to receive such notifications and information through messages of «Viber», «WhatsApp», «Telegram» and similar Internet messengers, which is distributed in communication networks for the purpose and when necessity of such consent is provided by the legislation of Georgia on advertising.
9. ბენეფიციარის რეკვიზიტები:
ა(ა)იპ „სიკეთე და ადამიანობა“
იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, კრწანისის რაიონი, ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის ქუჩა, N 13
საფოსტო მისამართი: საქართველო, თბილისი, კრწანისის რაიონი, ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის ქუჩა, N 13
საფოსტო ინდექსი: 0114
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი: 404664118
საბანკო დეტალები:
სს "თიბისი ბანკი"
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ორგანიზაციის დასახელება: ა(ა)იპ „სიკეთე და ადამიანობა“
ანგარიშის ნომერი IBAN: GE51TB7272345067800011
ანგარიშის ტიპი: მიმდინარე
9. Beneficiary details:
N(N)LE Goodness and Humanity
Legal address: Georgia, Tbilisi, Krtsanisi District, Nikoloz (Karlo) Chkheidze Street, N 13
Postal address: Georgia, Tbilisi, Krtsanisi district, Nikoloz (Karlo) Chkheidze street, N 13
Postal code: 0114
State registration number: 404664118
Bank details:
JSC TBC Bank
Bank Code: TBCBGE22
Name of the organization: N(N)LE Goodness and Humanity
Account number IBAN: GE51TB7272345067800011
Account Type: active
$0 collected this month
$0 collected total
0 people donated this month
Paid for the treatment of 0 children